Persondatapolitik for behandling af gæste-, kunde- og leverandøroplysninger

 

 1. Dataansvarlig

Tyrstrup Kro A/S er dataansvarlig.

Tyrstrup Kro kontaktoplysninger er:

Tyrstrup Vestervej 6, 6070 Christiansfeld, kromand Torben Schultz

Tyrstrup Kro håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Tyrstrup Kro indgår aftale med gæster, kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en gæst/kunde, bestiller og køber én eller flere af Tyrstrup Kro’s serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Tyrstrup Kro giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Tyrstrup Kro

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Tyrstrup Kro afgiver til Tyrstrup Kro i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Tyrstrup Kro.

 1. Tyrstrup Kro’s indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Tyrstrup Kro på følgende vis:

 • Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Tyrstrup Kro serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Tyrstrup Kro.
 • Fra B2B marked.
 • Gennem browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med brug af Tyrstrup Kro’s digitale ydelser.
 • Ved deltagelse i Tyrstrup Kro kunde/loyalitetsprogram og ved abonnement på Tyrstrup Kro’s nyhedsbrev.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Via video- og tv-overvågning.
 • Når leverandører indgår aftaler med Tyrstrup Kro eller afgiver tilbud til Tyrstrup Kro.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

 1. Oplysninger som Tyrstrup Kro indsamler

Tyrstrup Kro indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke personfølsomme personoplysninger.
 • Betalingskortoplysninger – typisk som garanti for en reservation og til betaling af ophold.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik herunder også brugen af Tyrstrup Kro app og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Brugen af Tyrstrup Kro kunde/loyalitetsprogram.
 • Oplysninger fra Tyrstrup Kro kundeundersøgelser.
 • Oplysninger fra eventuelle udbudte konkurrencer
 • Oplysninger fra Tyrstrup Kro sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Tyrstrup Kro
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om gæstens/kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.

En gæst/kunde leverandør kan, frivilligt og efter eget valg give Tyrstrup Kro yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Tyrstrup Kro betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst/kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter Tyrstrup Kro dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Tyrstrup Kro modtager direkte fra gæster/kunder /leverandører, vil Tyrstrup Kro i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Tyrstrup Kro har modtaget af tredjeparter, f.eks. et rejsebureau, en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.

Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Tyrstrup Kro’s vilkår og betingelser samt Tyrstrup Kro’s persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

 1. Betaling med betalingskort  

Tyrstrup Kro anvender DIBS www.dibs.dk (Nets), til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort.  DIBS og Tyrstrup Kro er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalingssystem (www.pbs.dk).

Ved bestillinger og bookinger gemmer Tyrstrup Kro de oplysninger, som gæsten/kunden/leverandøren har givet, i indtil 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/kunde/leverandør f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

 1. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

Tyrstrup Kro indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. en overnatning, eller køb/salg af produkter eller ydelser.

Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Tyrstrup Kro indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af gæsters/kunders booking og køb af Tyrstrup Kro’s serviceydelser.
 • Behandling af leverandørers tilbud om – og salg – af produkter og ydelser
 • Kontakt til gæsten/kunden før, under eller efter dennes ophold.
 • Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Tyrstrup Kro’s serviceydelser.
 • Tilpasning af Tyrstrup Kro’s markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af gæster/kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse
 • Tilpasning af Tyrstrup Kro’s samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til gæster/kunder/leverandører.
 • Administration af gæsters/kunders/leverandørers relation til Tyrstrup Kro herunder eventuel deltagelse i Tyrstrup Kro’s kunde/loyalitetsprogram.
 • Opfyldelse af lovkrav, f.eks. krav om at registrere overnattende gæster efter udlændingelovgivningen og pasbekendtgørelsen.
 1. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen

Tyrstrup Kro vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Tyrstrup Kro som du en gæst/kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Yderligere vil Tyrstrup Kro behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for en overnatning, afvikling af møder, selskaber, konferencer mv. samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil Tyrstrup Kro’s behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Tyrstrup Kro forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for den gæstens/kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.

En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Tyrstrup Kro og kvaliteten af Tyrstrup Kro’s serviceydelser og produkter.

Hvis en gæst/kunde i forbindelse med dennes ophold/besøg hos Tyrstrup Kro oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Tyrstrup Kro alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens/kundens personlige præferencer, dit helbred etc.

I nogle situationer modtager Tyrstrup Kro personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Tyrstrup Kro’s vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

Tyrstrup Kro er yderligere efter lov, jf. ovenfor under pkt. 5, forpligtet til at registrere forskellige oplysninger om overnattende gæster. Disse oplysninger skal gemmes i mindst ét år og højest to år.

 1. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/gæster/leverandører) forskellige rettigheder.

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Tyrstrup Kro] behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Tyrstrup Kro har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysningers, som Tyrstrup Kro har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Tyrstrup Kro ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Tyrstrup Kro ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.

Hvis nogle af de oplysninger, som Tyrstrup Kro har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Tyrstrup Kro dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Tyrstrup Kro er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Muligheden for at trække anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Tyrstrup Kro om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Tyrstrup Kro er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Tyrstrup Kro hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Tyrstrup Kro.

Skriftlig anmodning sendes til Tyrstrup Kro se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1

Tyrstrup Kro vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Tyrstrup Kro vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Tyrstrup Kro vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Tyrstrup Kro tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

Sikkerhed og deling af personoplysninger

Tyrstrup Kro beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos Tyrstrup Kro der har i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger har adgang hertil.

Tyrstrup Kro kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Tyrstrup Kro tager løbende backup de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Tyrstrup Kro underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Tyrstrup Kro sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Tyrstrup Kro benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Tyrstrup Kro indgår løbende databehandleraftaler med alle Tyrstrup Kro leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.

Tyrstrup Kro er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed.

Tyrstrup Kro sletter dine personoplysninger, når Tyrstrup Kro lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede

 1. Cookies

Tyrstrup Kro anvender cookies i henhold til de formål, der er udspecificeret i skemaet herover. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.

Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. Dog benyttes en logincookie, der gemmer dit brugernavn og adgangskode, så du er logget ind næste gang du besøger tyrstrupkro.dk. Hvis du ikke ønsker dette, kan du bare logge ud inden du forlader tyrstrupkro.dk.

 

 1. Klage

Klage over Tyrstrup Kro’s behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 – E-MAIL dt@datatilsynet.dk